VELUX ACTIVE with NETATMO andmekaitsepõhimõtted

Kehtib alates 1. oktoobrist 2018

1. Dokumendi eesmärk

Andmete kogumine, töötlemine ja salvestamine on väga vajalik, et VELUX ACTIVE saaks pakkuda oma põhiteenuset, milleks on sisekliima automaatne juhtimine ja kontrollsüsteem. Püüame pidevalt täiustada VELUX ACTIVE'i tooteid ja teenuseid, et tagada klientidele asjakohane ja ohutu kasutajakogemus (edaspidi: tooted ja teenused).

Meie jaoks on väga oluline, et Teie isikuandmed oleks kaitstud ja et Teie kui klient mõistaksite lihtsalt, milliseid isikuandmeid me kogume, töötleme ja salvestame ning mis eesmärkidel me seda teeme. Seega oleme täielikult avatud ja informatiivsed selle suhtes, kuidas me Teie andmeid käsitleme, ning näeme palju vaeva, et Teie isikuandmeid kaitsta. Selle dokumendi eesmärk on teavitada Teid selgelt, kuidas me Teie isikuandmeid kogume, töötleme ja salvestame. 

2. Meie lubadus

Võttes aluseks meie ettevõtte põhimõtted ja pühendumuse järgida Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärust (27.04.2016 nr 2016/679) (edaspidi: üldmäärus), lubame kasutajale järgmist:

  • VELUX A/S (vastutav töötleja) kogub ainult punktis 3 nimetatud isikuandmeid. Üksnes valitud usaldusväärsetel VELUX A/S-i (edaspidi: VELUX), NETATMO ja VELUXi müügiettevõtete töötajatel (volitatud töötlejatel) on juurdepääs Teie isikuandmetele, mida hoiame salajas;
  • oleme isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise suhtes läbipaistvad ning avatud.

3. Milliseid isikuandmeid me kogume ja mis eesmärgil?

3.1. Kontaktandmed

Andmete liik

Asukoht, kasutajanimi ja e-posti aadress, mille kasutaja on esitanud konto registreerimise avalduses.

Otseselt/kaudselt tuvastatavad isikuandmed

Teie e-posti, asukohta ja kasutajanime peetakse teabeks, mille alusel saab kasutajat otseselt tuvastada. See teave tähendab seega otseselt tuvastatavaid andmeväljasid.

Milleks me seda kasutame (töötlemine ja eesmärk)

Kontaktandmeid on vaja selleks, et te saaksite kasutada tooteid ja teenuseid ning me saaksime Teile saata kontoteavitusi, teavet toodete ja teenuste uuenduste, tarkvarauuenduste ja -täiustuste kohta.              

Kellel on juurdepääs?

Kui nõustute saama teavet ja turundusmaterjali, siis edastatakse Teie nõusolek ja e-posti aadress kohalikule VELUXi müügiettevõttele (VELUX Eesti OÜ). Perioodil, kui Teile saadetakse teavet ja turundusmaterjale, salvestatakse Teie isikuandmeid NETATMO andmekeskuses ning VELUXis.

3.2.  Kasutaja andmed

Andmete liik

Kasutaja andmed on seotud Teie tegevusega rakenduses ja rakenduse sätetega ning nendel on ainulaadne tunnus, mis on seotud Teie kui kasutajaga.

Otseselt/kaudselt tuvastatavad isikuandmed

Teie liikumise jälgimisel rakenduses ei näe me, kes rakendust kasutab. Ent kui peaks juhtuma, et rakendus pidevalt kokku jookseb, saame võtta rakenduse analüütikasüsteemist kasutaja ainulaadse tunnuse ja otsida kasutaja e-posti aadressi teisest süsteemist. Kasutaja andmed on seega kaudsed isikuandmed.

Milleks me seda kasutame (töötlemine ja eesmärk)

Kasutaja andmed võimaldavad meil parandada toote funktsioone ja teenuseid ning tagada, et toote funktsioonid on pidevalt ajakohastatud uute tehnoloogiate jms-ga.          

Kellel on juurdepääs?

VELUX ja NETATMO

3.3. Toote staatuse andmed, teave ja sensori andmed

Andmete liik

Teave kasutaja VELUX ACTIVE tarkvaraversiooni, IP-aadressi, toote tunnuste, riistvaraversiooni ja paigaldamise kohta.

Otseselt/kaudselt tuvastatavad isikuandmed

Ainulaadseid tunnuseid, nagu Teie seadmete IP-aadressi ja MAC-aadressi, käsitletakse otseselt tuvastatavate isikuandmetena. Riist- ja tarkvaraversiooni ning sensori väärtuseid peetakse kaudselt tuvastatavaks, sest nende abil ei ole eraldatuna võimalik isikut tuvastada.

Milleks me seda kasutame (töötlemine ja eesmärk)

Tooteteave ja sensori andmed võimaldavad algoritmidel pakkuda Teile VELUX ACTIVE'i põhiteenuseid – Teie sisekliima ventileerimine ja automaatne reguleerimine. Lisaks võimaldab see meil täiustada oma tark- ja riistvara ning mõista ja austada teie eelistusi, et pakkuda Teile paremat teeninduskogemust.

Kellel on juurdepääs?

VELUXil ja valitud VELUXi müügiettevõtete isikutel (toodud allpool) on juurdepääs nendele andmetele toe pakkumise eesmärgil. Andmeid koguvad ja salvestavad NETATMO ning VELUX.

3.4. Teeninduslugu

Andmete liik

Teeninduslugu on teeninduskõnede või taotluste, külastuste ja muu veebitoe kogum. Kui kasutaja esitab need piletites, sisaldab see nime, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja aadressi.

Otseselt/kaudselt tuvastatavad isikuandmed

Teenindusloo kogum tähendab nii otseseid kui ka kaudseid isikuandmeid. Veebituge soovides palutakse Teil täita isikuandmed, et saaksime Teiega ühendust võtta. Neid andmeid täites ja meile saates nõustute sellega, et võtame Teiega selle taotlusega seoses ühendust ning et salvestame Teie andmed.

Milleks me seda kasutame (töötlemine ja eesmärk)

Teeninduslugu võimaldab meil Teie tootele teenindust pakkuda. Lisaks võimaldab see meil Teid aidata, kui Teil tekib küsimusi seoses garantii ja veateadetega, ning kui peaks juhtuma, et mitme tootega tekib suuremaid probleeme, siis saame vea kiiresti parandada.        

Kellel on juurdepääs?

VELUXil ja valitud VELUXi müügiettevõtete isikutel (toodud allpool) on juurdepääs nendele andmetele toe pakkumise eesmärgil. Andmeid kogub ja salvestab VELUX.

4. Isikuandmete kustutamine

Säilitame Teie isikuandmeid kogu perioodi, mil Te oma tooteid ja teenuseid kasutate, ning lisaks üks aasta pärast seda, kui olete tooted oma serverist lahti ühendanud. Pärast seda me kas kustutame Teie isikuandmed või muudame need anonüümseks, nii et Teid ei ole enam võimalik Teie isikuandmete alusel tuvastada.

Kui olete omale tellinud VELUXi teabe- ja turundusmaterjali, salvestame Teie teavet, kuni lõpetate VELUXi teabe- ja turundusmaterjali tellimise.

5. Piirangud

Andmekaitsepõhimõtted reguleerivad teavet, mille VELUX on saanud oma toodete ja teenuste kaudu. Kui kasutaja kasutab teisi nutikodu kontrollsüsteeme (nt Apple Homekit), et täita VELUXi toodete ja teenustega funktsioone, siis võivad need süsteemid või komplektid koguda, töödelda ja jagada isikuandmeid, mille eest ei saa VELUXit vastutavaks pidada. Palun lugege selliste kolmandate isikute andmekaitsepõhimõtteid.

6. Õigus olla unustatud ja pääseda ligi isikuandmetele

Toodete ja teenuste kasutajal on õigus olla unustatud, mis tähendab, et kasutaja võib paluda oma konto sulgeda ja lasta kõik otsesed isikuandmed kustutada. Kui otsesed isikuandmed on kustutatud, ei ole Teid kaudsete isikuandmete kaudu võimalik tuvastada.

Kasutaja saab igal ajal võtta VELUXiga ühendust, et saada ülevaade VELUXi salvestatud ja töödeldud isikuandmetest ning paluda VELUXi salvestatud isikuandmete väljavõtet.

Lisaks võite paluda oma isikuandmeid muuta, näiteks nimevahetuse korral. Eelnimetatud soovide korral võtke meiega ühendust mobiilirakenduse kaudu või aadressil active-support@velux.com

Kasutajal on õigus edastada oma isikuandmed teisele ettevõttele, kes on samuti vastutav töötleja. Selleks on Teil õigus paluda VELUXil edastada oma isikuandmed teistele vastutavatele töötajatele tavapäraselt kasutatavas vormis.

Kui olete andnud oma nõusoleku saada VELUXilt teabe- ja turundusmaterjali ning Te ei soovi seda enam saada, võite alati oma nõusoleku tagasi võtta, kirjutades e-posti saatja aadressil.

Kui soovite VELUXi vastu kaebuse esitada seoses Teie isikuandmete töötlemisega, võite selle edastada järgmisel aadressil:

Andmekaitse Inspektsioon:
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Telefon: 627 4135
E-post: info@aki.ee
www.aki.ee

7. Kasutajad, kodud ja külalised

Ühel toodete ja teenuste kasutajal võib olla mitu kodu, mille puhul kehtivad samad andmekaitsepõhimõtted kõigi kasutaja kodude ja kogu süsteemi kohta.

Kodu kasutaja võib anda ka kuni 20 külalisele toodete ja teenuste kasutamise võimaluse. Sellisel juhul kehtivad külaliste kontode kohta samad andmekaitsepõhimõtted ning samad andmed ja juhtseadistus kui võõrustajale.

8. Kohaldatav seadus

Üldmäärus kehtib isikuandmete kohta, mille alusel saab isiku otseselt või kaudselt tuvastada.

VELUX ja selle müügiettevõtted järgivad 25. mail 2018 jõustunud üldmäärust ning kõiki asjakohaseid kehtivad riiklikke seadusi.

9. Server

Isikuandmeid säilitatakse serveris, mis asub Euroopa Liidus. VELUXi nõuete kohaselt peab serveri eest vastutav volitatud töötleja võtma tehnilisi ja ohutusmeetmeid, et hoida Teie isikuandmeid turvaliselt.

10. Uuendused

Toote kasutaja vastutab selle eest, et ta oleks kursis toodete ja teenustega seotud andmekaitsepõhimõtetega. Soovitame Teil andmekaitsepõhimõtted aeg-ajalt läbi lugeda, et oleksite nendega kursis.

11. Lepinguosalised

Toodete ja teenuste pakkuja(te) roll on järgmine.

Vastutav töötleja: VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Taani – CVR 46 91 14 15, vastutab Teie isikuandmete kogumise, töötlemise ja salvestamise eest.

Volitatud töötleja 1: VELUXi müügiettevõtted, mis kuuluvad täielikult VELUXile. VELUXi iga riigi müügiettevõtted vastutavad VELUX ACTIVE'i toodete müügi ja hoolduse eest nende asukohariigi lõppkasutajatele. VELUXi müügiettevõtete loetelu on toodud andmekaitsepõhimõtete lõpus.

Volitatud töötleja 2: NETATMO SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, Prantsusmaa, reg-nr 532501848, vastutab VELUX ACTIVE'i toodete arendamise ja isikuandmete edastamise eest VELUXile. VELUXi nõuete kohaselt peab NETATMO SAS võtma tehnilisi ja ohutusmeetmeid, et hoida Teie isikuandmeid turvaliselt.

Lisas 1 on toodud VELUXi müügiettevõtjad.

12. Andmete jagamist käsitlevad õigusnormid

Me ei jaga isikuandmeid kolmandatest isikutest ettevõtetega, välja arvatud punktis 11 nimetatud pooled. Me ei müü ühelgi juhul Teie isikuandmeid.

Aeg-ajalt kasutame toodete ja IT-süsteemide hooldamiseks kolmandatest isikutest IT-nõustajaid, kes peavad järgima VELUXi konfidentsiaalsuskohustusi ja juhiseid.

Teatud juhtudel on meil seaduse või õigusprotsesside alusel kohustus jagada spetsiaalselt nõutud andmeid asjakohase seadusandliku organiga, kes palub ligipääsu isikuandmetele. See on asjakohane rangete õigusnõuete alusel, näiteks kohtuotsuse korral, ja olukorraga tegeletakse ettevaatlikult. Kui me peame jagama oma isikuandmeid eelnimetatud õigusasutustega, anname endast parima, et teavitada Teid sellest ette e-posti teel või muul viisil, välja arvatud juhul, kui seda keelab kohtuotsus või kui taotlus või kohtuprotsess on otseselt seotud ametliku juurdlusega. Viimasel juhul tagame, et Teie esitatud isikuandmed hoitakse salajasena.

13. Kontaktandmed

Kui Teil tekib küsimusi, siis pöörduge kindlasti meie poole: active-support@velux.com

14. Lisa 1. VELUXi müügiettevõtted

UE VELUX Roof Windows, L. Bedi 31, Minsk, Valgevene
VELUX (HIINA) Co., Ltd., Baihe 21, Hebei provints, Hiina
VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive, Fort Mill, Ameerika Ühendriigid
VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana, Buenos Aires, Argentina
VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road, Alexandria, New South Wales, 2015, Austraalia
VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgia
VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295, Ilidza, Bosnia ja Hertsegoviina
VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6, Sofia, Bulgaaria
VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville, Ontario, Kanada
VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad, Istanbul, Türgi
VELUX Ceská, republika, s.r.o. Budejovicka 1550/15A Praha, Tšehhi Vabariik
VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Tšiili
VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, Ühendkuningriik
VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18, Hørsholm, Taani
VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168, Hamburg, Saksamaa
VELUX Eesti OÜ, Ülemiste tee 3 Tallinn 11415 Eesti
VELUX France, 1 rue Paul Cézanne, Morangis, Prantsusmaa
VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40, Zagreb, Horvaatia
VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152, Colognola ai Colli, Itaalia
VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya, Tokyo, Jaapan
VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34, Riia, Läti
VELUX Lietuva, UAB, S.Žukausko 49-8A, Vilnius, Leedu
VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3, Budapest, Ungari
VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2, De Meern, Madalmaad
VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street, Auckland, Uus-Meremaa
VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D, Oslo, Norra
VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, Varssavi, Poola
VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras, Lissabon, Portugal
VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40, Brasov, Rumeenia
VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7, Trimbach, Šveits
VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A, Trzin, Sloveenia
VELUX Slovensko, s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava, Slovakkia
VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8, Madriid, Hispaania
VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3, Belgrad, Serbia
VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6, Helsingi, Soome
VELUX Svenska AB, Karbingatan 22, Helsingborg, Rootsi
VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44, Kiiev, Ukraina
VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1, Wolkersdorf, Austria
ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10, Moskva, Vene Föderatsioon