Ohutuskaardid -
VELUX hoolduskomplekt

Laadi alla ohutuskaardid

VELUX A / S on täielikult teadlik REACH-määruse (1907/2006) kohastest kohustustest esitada kemikaalide ja segude ohutuskaardid. Saadavad ohutuskaardid leiate järgmistelt VELUX hoolduskomplektidelt:

 • Download ZZZ 148

  Ohulause
  H412, Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

  Hoiatuslaused
  P273, Vältida sattumist keskkonda.

  UFI
  N/A