Sissejuhatus

VELUX Eesti OÜ vastutab Teie isikuandmete kogumise, säilitamise ja töötlemise eest.

Kogutavad isikuandmed

VELUX Eesti OÜ kogub Teie nime, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbriga seotud andmeid, mida nimetatakse isikuandmeteks.

Isikuandmete töötlemise eesmärk
Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele?

Vastavalt protseduurireeglitele saavad üksnes need VELUX Eesti OÜ töötajad juurdepääsu Teie isikuandmetele, kellel on voli töödelda neid eelnimetatud eesmärkidel.
VELUX Eesti OÜ ei edasta ega avalda Teie isikuandmeid ühelegi kolmandast isikust äriühingule.
Siiski võib VELUX Eesti OÜ kogutud isikuandmeid avaldada kolmandale isikule, kohtule, valitsusasutusele, järelvalveasutusele, õiguskaitseorganile või muule asjaomasele asutusele, kui see on õigus- või regulatiivsete nõuete tõttu vajalik.

Teie isikuandmete säilitamine ja kustutamine

VELUX Eesti OÜ säilitab teie isikuandmeid vastavalt protseduurireeglitele. Pärast kirjeldatud aastate möödumist kustutab VELUX Eesti OÜ Teie isikuandmed või muudab need anonüümseks.

Juurdepääs Teie isikuandmetele, nende parandamine või kustutamine

Teil on õigus VELUX Eesti OÜ-ga igal ajal ühendust võtta ja taotleda juurdepääsu, väljavõtet oma isikuandmetest, mida VELUX Eesti OÜ säilitab, ning parandada oma isikuandmeid või paluda need kustutada.
Kõik taotlused, mis on seotud isikuandmete kustutamise või parandamisega või juurdepääsuga isikuandmetele, tuleb saata e-posti aadressile velux.eesti@velux.com.

Serveri asukoht

Teie isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse Euroopa Liidus asuvas serveris.
Teil on õigus esitada kaebus selle kohta, kuidas VELUX Eesti OÜ on Teie isikuandmeid töödelnud. Äriühinguga VELUX Eesti OÜ on võimalik ühendust võtta kontaktandmete kaudu, mis on esitatud nende privaatsuspõhimõtete lõpus. Kaebuse esitamisel tuleb äriühingule VELUX Eesti OÜ esitada kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed. Vaatame kaebuse läbi ja vastame sellele 30 päeva jooksul. Kui leiate, et VELUX Eesti OÜ ei ole kaebust rahuldaval viisil lahendanud, võite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.

Privaatsuspoliitika muutmine

VELUX Eesti OÜ võib privaatsuspoliitikat ja andmete kasutamise nõusolekut vajaduse korral oma äranägemisel muuta ja ajakohastada. Muudetud versioonid avaldatakse VELUX Eesti OÜ kodulehel www.velux.ee.
VELUX Eesti OÜ soovitab Teil privaatsuspoliitika korrapäraselt läbi lugeda.

Kontaktandmed

Taotlused ja päringud võib saata e-posti aadressil velux.eesti@velux.com.