Renoveerima ajendavad mugavus ja heaolu

Energiatõhususe parandamine ei ole ainus põhjus eluaset renoveerida: ligi kolmveerand eurooplastest teeks seda eesmärgiga tagada perekonnale suurem mugavus ja heaolu.

Praegusajal oleks enamik eraomanikest valmis võtma ette renoveerimistööd, kui need muudaksid eluaseme energiatõhusamaks*. Kuid energiatõhusus pole ainus stiimul, mis ajendab eurooplasi renoveerimisprojektidele jah-sõna ütlema. Ligi kolmveerand oleks nõus eluaset renoveerima, kui see tagaks perekonnale suurema mugavuse ja heaolu. Tervislike kodude 2016. aasta uuringus (Healthy Homes Barometer 2016) pidas enamik eurooplastest renoveerimise põhjuste seas ühtviisi tähtsaks nii energiatõhusust kui ka mugavust/heaolu. 

Olemasolevate ehitiste praegune renoveerimismäär on madal: aastas renoveeritakse kõigest 1–2% hoonestusest8. See näitab, et on tarvis leida stiimuleid, mis soodustavad eriinvesteeringuid. Seepärast peaks renoveerimise tegevuskavades ja lõppkasutajale suunatud teabes peale suurema energiatõhususe ja kulude kokkuhoiu rõhutama ka selle kasu tervisele ja heaolule. See aitaks tõsta renoveerimismäära. 

Kodu renoveerimine, tänu millele saab sellest tervislik eluase, vähendaks eurooplaste seas hingamisteede haiguste sagedust ja majanduslikku koormust ühiskonnale. Kui igal aastal renoveeritaks Euroopas nõuetekohaselt kõigest 2% kodudest, oleks 2050. aastaks niiskeid eluasemeid poole vähem. Samamoodi oleks 2050. aastaks 25% vähem eurooplasi, kes põeb niisketest elutingimustest põhjustatud hingamisteede haigusi.


* Healthy Homes Barometer (2016)
** Euroopa Komisjon (2016)

Mis motiveerib eurooplasi oma kodu renoveerima?

73% soovivad parandada oma heaolu

75% soovivad vähendada energiakulusid

Kliimaeesmärkide saavutamine

Kui soovime võtta meetmeid, mis avaldaksid arvestatavat positiivset mõju kliimamuutustele ja tervisele, tuleb keskenduda Euroopa olemasolevale hoonestusele. Vähese energiatõhususega majade renoveerimine oleks selles suunas igati loogiline ja põhjendatud samm.

Kuna sedavõrd suurele hulgale vähese energiatõhususega hoonetele kulub nii suur osa Euroopas tarbitavast energiast, on selge, et kui riigid soovivad saavutada eesmärgid, mis sätestati 2016. aasta Pariisi kokkuleppes kliimamuutuste mõju piiramiseks, on esmane lahendus renoveerimine. Ent samas on tarvis mõista, mis ajendab omanikke renoveerimisse investeerima.

Energiasäästu väljavaade on kahtlemata oluline, kuid lisaks tahavad inimesed tunda, et nende kodud on tervislikumad ja mugavamad. Mõlema kaalutluse arvestamine aitab lõppkokkuvõttes suurendada investeerimismäära, mis toob laialdast kasu nii üksikisikutele kui ka kogu ühiskonnale.